مجله قلب

مجله قلب

تست اکوی قلبی یا اکوکاردیوگرافی

تست اکوی قلبی یا اکوکاردیوگرافی

 روشی است که با استفاده از امواج صوتی، ساختمان داخلی قلب به تصویر کشیده می‌شود و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری‌های قلبی تلقی می‌شود. اکوکاردوگراف تستی است که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود. برای انجام ا…